Resolutions / Proclamations

THE HAWAII STATE LEGISLATURE CERTIFICATE
COMMEMORATING THE 50TH ANNIVERSARY OF THE INVASION OF VIETNAM’S PARACEL ISLANDS

 

 

CITY OF WESTMINSTER, CALIFORNIA PROCLAMATION
COMMEMORATING THE 50TH ANNIVERSARY OF THE INVASION OF VIETNAM’S PARACEL ISLANDS

 

 

COMMENDATION BY CITY OF SAN JOSE, CALIFORNIA

 

 

RESOLUTION BY SENATOR DAVE CORTESE – 15TH SENATORIAL DISTRICT, CALIFORNIA

 

 

PROCLAMATION BY THE BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS OF HILLSBOROUGH COUNTY, FLORIDA
50TH ANNIVERSARY OF THE BATTLE OF VIETNAM PARACEL ISLANDS DAY

 

Home

HÀNH ĐỘNG VÌ
HOÀNG SA & TRƯỜNG SA

Đã có 0 chữ ký

cần thêm 11 người để có 15.800 chữ ký.

Kiến Nghị

Hoàng Sa Thuộc Việt Nam

Kính gửi:

– Các Lãnh đạo AUKUS và Quad
– Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc António Guterres
– Tổng Thư Ký Tòa Án Trọng Tài Thường Trực Marcin Czepelak

Ngày 19 tháng 1 năm 2024 đánh dấu 50 năm quân đội Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Sự chiếm đóng bất hợp pháp này chưa bao giờ được cộng đồng quốc tế công nhận và người dân Việt Nam cũng chưa bao giờ chấp nhận.

Triều đại nhà Nguyễn đã tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, nằm ngoài khơi bờ biển phía đông của Việt Nam. Các đoàn thám hiểm chính thức và ngư dân Việt Nam thường xuyên ghé vào quần đảo này từ thời đó.

Vào đầu thế kỷ 20, trong thời kỳ Pháp đô hộ Việt Nam đã cho quân đội chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa. Tại hội nghị San Francisco về Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản năm 1951, đại diện của Quốc Gia Việt Nam đã tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Năm 1955, Việt Nam Cộng Hòa đóng quân tại đảo Hoàng Sa (Pattle), đảo lớn nhất trong nhóm đảo Lưỡi Liềm ở Hoàng Sa, để xác nhận chủ quyền lãnh thổ của mình.

Vào ngày 19 tháng 1 năm 1974, các lực lượng quân sự Trung Quốc đã tấn công đơn vị đồn trú của Việt Nam và trong trận hải chiến sau đó, 74 sĩ quan và thủy thủ Việt Nam đã hy sinh. Việt Nam Cộng Hòa đã chính thức phản đối lên Liên Hiệp Quốc, nhưng Bắc Kinh đã sử dụng quyền phủ quyết của mình tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để ngăn chặn sự việc được đưa ra tranh luận.

Với kiến nghị thư này chúng tôi khẳng định:

 1. Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế khi cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc, tất cả các quốc gia thành viên phải giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và không thể sử dụng vũ lực để thay đổi biên giới.
 2. Việc Trung Quốc tiếp tục chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa là mối đe dọa đối với hòa bình quốc tế, tự do hàng hải và ngư dân Việt Nam. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã sử dụng sự chiếm đóng quân sự của mình ở quần đảo Hoàng Sa để quấy rối ngư dân Việt Nam và giúp biện minh cho những yêu sách chủ quyền phi lý của họ trên Biển Đông.
 3. Chính phủ Việt Nam hiện nay phải có những hành động cụ thể để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và vùng biển lân cận, bao gồm: (i) lên án hành động chiếm đóng của Trung Quốc tại các cuộc họp của ASEAN và tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và (ii) đệ đơn kiện Bắc Kinh tại Tòa Án Trọng Tài Thường Trực ở The Hague.
 4. Cộng đồng quốc tế có thể duy trì luật pháp quốc tế bằng cách công nhận chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, thảo luận về vấn đề này trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và yêu cầu Trung Quốc ngừng quấy rối ngư dân Việt Nam hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hoặc vùng biển quốc tế.
 5. Trong năm thập niên qua, người Việt Nam và những người ủng hộ luật pháp quốc tế đã liên tục lên án hành động xâm chiếm bất hợp pháp của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa. Chúng tôi sẵn sàng làm điều này trong năm thập niên nữa — cho đến khi quần đảo Hoàng Sa được trả về với đất mẹ.

Trân trọng,

Hãy Lan Toả

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Các Chữ Ký Tiêu Biểu

Tin Tức

Français

LES ILES
PARACELS & SPRATLYS
APPARTIENNENT AU VIETNAM

Déjà 0 signatures

Besoin de 11 pour atteindre 15 800.

Pétition

Les îles Paracels appartiennent au Vietnam

A l’attention:

– Des dirigeants d’AUKUS et du Quad
– Du Secrétaire Général des Nations Unies, António Guterres
– Du Secrétaire Général de la Cour Permanente d’Arbitrage, Marcin Czepelak

Le 19 janvier 2024 marque le 50ème anniversaire de l’invasion militaire de la République Populaire de Chine des îles Paracels appartenant au Vietnam. Cette occupation illégale n’a jamais été reconnue par la communauté internationale ni acceptée par le peuple vietnamien.

L’archipel des Paracels (quần đảo Hoàng Sa), situé au large de la côte est du Vietnam, était régulièrement visité par des pêcheurs et des expéditions officielles durant la dynastie des Nguyễn qui revendiquait ces îles.

Au début du XXe siècle, les Paracels étaient occupées par la France, alors puissance coloniale au Vietnam. Lors de la conférence de San Francisco sur le traité de paix avec le Japon en 1951, les représentants de l’État du Vietnam ont réaffirmé la souveraineté du Vietnam sur les Paracels. En 1955, la République du Vietnam stationna des troupes sur l’île de Pattle, la plus grande île du groupe Croissant dans les Paracels, en reconnaissance de ses revendications territoriales.

Le 19 janvier 1974, les forces militaires de la République Populaire de Chine attaquèrent la garnison vietnamienne et lors de la bataille navale qui s’ensuivit, 74 soldats et marins vietnamiens perdirent la vie. La République du Vietnam protesta officiellement auprès des Nations Unies, mais la Chine utilisa son veto au Conseil de Sécurité de l’ONU pour bloquer tout débat.

Nous affirmons par la présente que:

 1. La République populaire de Chine a violé le droit international en s’emparant des îles Paracels du Vietnam. En vertu de la Charte des Nations Unies, tous les États membres doivent résoudre leurs différends pacifiquement et la force ne peut pas être utilisée pour changer les frontières.
 2. L’occupation illégale continue de la Chine des îles Paracels constitue une menace pour la paix internationale, pour la liberté de navigation et pour les pêcheurs vietnamiens. Ces dernières années, Pékin a utilisé son occupation militaire des Paracels pour harceler les pêcheurs vietnamiens et justifier ses revendications extravagantes sur la mer de Chine méridionale.
 3. Le gouvernement actuel du Vietnam doit prendre des mesures concrètes pour affirmer la souveraineté du Vietnam sur les îles Paracels et les eaux adjacentes. Notamment, il doit (i) condamner l’occupation de la Chine lors des réunions de l’ASEAN et de l’Assemblée générale des Nations Unies et (ii) déposer une plainte contre Pékin auprès de la Cour Permanente d’Arbitrage de La Haye.
 4. La communauté internationale peut défendre le droit international en reconnaissant la souveraineté du Vietnam sur les îles Paracels, en discutant de cette question au Conseil de Sécurité des Nations Unies et en demandant à la Chine de cesser de harceler les pêcheurs vietnamiens qui opèrent dans la zone économique exclusive du Vietnam ou dans les eaux internationales.
 5. Depuis cinq décennies, les Vietnamiens et les défenseurs du droit international ont dénoncé l’invasion illégale de la Chine dans les îles Paracels. Nous sommes prêts à le faire pendant encore cinq décennies – jusqu’à ce que les îles Paracels soient réunies avec la mère patrie.

Cordialement,

Faire Passer Le Message

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Les Signatures Notables

Les Infos

English

PARACELS & SPRATLYS
BELONG TO VIETNAM

With 0 supporters

we need 11 more to reach 15,800 signatures.

Petition

Paracel Islands belong to Vietnam

To:
– Leaders of AUKUS and the Quad
– United Nations Secretary-General António Guterres
– Permanent Court of Arbitration Secretary-General Marcin Czepelak

January 19, 2024 marks the 50th anniversary of China’s military invasion of Vietnam’s Paracel Islands. This illegal occupation has never been recognized by the international community nor accepted by the Vietnamese people.

The Paracel archipelago (quần đảo Hoàng Sa), located off the eastern coast of Vietnam, was regularly visited by fishermen and official expeditions during the Nguyễn dynasty which claimed these islands. 

During the early 20th century, the Paracels were occupied by France, the then colonial power in Vietnam. At the 1951 San Francisco conference on the Treaty of Peace with Japan, representatives of the State of Vietnam re-affirmed Vietnam’s sovereignty over the Paracels. In 1955, the Republic of Vietnam stationed troops at Pattle Island, the largest of the Crescent group in the Paracels, in recognition of its territorial claims. 

On January 19, 1974, military forces from the People’s Republic of China attacked the Vietnamese garrison and in the ensuing naval battle 74 Vietnamese soldiers and sailors gave their lives. The Republic of Vietnam officially protested to the United Nations, but the PRC used its veto in the UN Security Council to block any debate.

We hereby affirm:

 1. The People’s Republic of China violated international law when it seized the Paracel Islands from Vietnam. Under the UN Charter, all member states must resolve their disputes peacefully and force cannot be used to change borders.
 2. China’s continued illegal occupation of the Paracel Islands is a threat to international peace, freedom of navigation, and Vietnamese fishermen. In recent years, Beijing has used its military occupation on the Paracels to harass Vietnamese fishermen and help justify its outlandish claims on the South China Sea.
 3. The present government of Vietnam must take concrete actions to assert Vietnam’s sovereignty over the Paracels and the adjoining waters, including: (i) condemning China’s occupation at ASEAN meetings and in the UN General Assembly and (ii) filing a case against Beijing at the Permanent Court of Arbitration in The Hague.
 4. The international community can uphold international law by recognizing Vietnamese sovereignty over the Paracels, discussing this issue in the UN Security Council, and demanding China to cease harassing Vietnamese fishermen operating in Vietnam’s exclusive economic zone or international waters.
 5. For five decades, Vietnamese and supporters of international law have denounced China’s illegal invasion of the Paracels. We are prepared to do so for another five decades — until the Paracels are reunited with the motherland.

Jointly,

Spread The Message

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Notable Signatures

News