Nghị quyết / Tuyên bố

CHỨNG NHẬN CỦA LẬP PHÁP TIỂU BANG HAWAII – HOA KỲ
ĐÁNH DẤU 50 NĂM QUẦN ĐẢO HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM BỊ CƯỠNG CHIẾM

 

 

THÀNH PHỐ WESTMINSTER, CALIFORNIA TUYÊN BỐ
TƯỞNG NIỆM 50 NĂM QUẦN ĐẢO HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM BỊ CƯỠNG CHIẾM

 

 

BẰNG KHEN CỦA THÀNH PHỐ SAN JOSE, CALIFORNIA – HOA KỲ CHO CƠ SỞ VIỆT TÂN BẮC CALI
VÌ HOẠT ĐỘNG PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC & HỖ TRỢ NHỮNG NGƯỜI BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VIỆT NAM

 

 

NGHỊ QUYẾT CỦA THƯỢNG NGHỊ DAVE CORTESE – ĐỊA HẠT 15, CALIFORNIA – HOA KỲ
TƯỞNG NIỆM 50 NĂM QUẦN ĐẢO HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM BỊ CƯỠNG CHIẾM

 

 

TUYÊN BỐ CỦA HỘI ĐỒNG ỦY VIÊN QUẬN HILLSBOROUGH, TIỂU BANG FLORIDA – HOA KỲ
KỶ NIỆM 50 NĂM TRẬN CHIẾN HOÀNG SA