HS50: Biết mất là đau, đòi là khó, nhưng không thể lãng quên

Biết mất là đau, đòi là khó, nhưng không thể lãng quên.

Mình mà quên thì thế giới ai nhớ giùm người Việt, nước Việt!