Nghị quyết / Tuyên bố

CHỨNG NHẬN CỦA LẬP PHÁP TIỂU BANG HAWAII – HOA KỲ
ĐÁNH DẤU 50 NĂM QUẦN ĐẢO HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM BỊ CƯỠNG CHIẾM

 

 

THÀNH PHỐ WESTMINSTER, CALIFORNIA TUYÊN BỐ
TƯỞNG NIỆM 50 NĂM QUẦN ĐẢO HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM BỊ CƯỠNG CHIẾM

 

 

BẰNG KHEN CỦA THÀNH PHỐ SAN JOSE, CALIFORNIA – HOA KỲ CHO CƠ SỞ VIỆT TÂN BẮC CALI
VÌ HOẠT ĐỘNG PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC & HỖ TRỢ NHỮNG NGƯỜI BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VIỆT NAM

 

 

NGHỊ QUYẾT CỦA THƯỢNG NGHỊ DAVE CORTESE – ĐỊA HẠT 15, CALIFORNIA – HOA KỲ
TƯỞNG NIỆM 50 NĂM QUẦN ĐẢO HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM BỊ CƯỠNG CHIẾM

 

 

TUYÊN BỐ CỦA HỘI ĐỒNG ỦY VIÊN QUẬN HILLSBOROUGH, TIỂU BANG FLORIDA – HOA KỲ
KỶ NIỆM 50 NĂM TRẬN CHIẾN HOÀNG SA

Résolutions / Proclamations

LE CERTIFICAT DE LA LÉGISLATURE DE L’ÉTAT D’HAWAII – ÉTATS-UNIS
COMMÉMORANT LE 50ème ANNIVERSAIRE DE L’INVASION DES ÎLES PARACEL DU VIETNAM

 

 

PROCLAMATION DE LA VILLE DE WESTMINSTER, CALIFORNIE – ÉTATS-UNIS
COMMÉMORANT LE 50ème ANNIVERSAIRE DE L’INVASION DES ÎLES PARACEL DU VIETNAM

 

 

RECOMMANDATION DE LA VILLE DE SAN JOSE, CALIFORNIE – ÉTATS-UNIS

 

 

RÉSOLUTION DU SÉNATEUR DAVE CORTESE – 15ème DISTRICT SÉNATORIAL, CALIFORNIE – ÉTATS-UNIS

 

 

PROCLAMATION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU COMTÉ DE HILLSBOROUGH, FLORIDA – ÉTATS-UNIS
50ème ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DES ÎLES PARACEL DU VIETNAM

Resolutions / Proclamations

THE HAWAII STATE LEGISLATURE CERTIFICATE
COMMEMORATING THE 50TH ANNIVERSARY OF THE INVASION OF VIETNAM’S PARACEL ISLANDS

 

 

CITY OF WESTMINSTER, CALIFORNIA PROCLAMATION
COMMEMORATING THE 50TH ANNIVERSARY OF THE INVASION OF VIETNAM’S PARACEL ISLANDS

 

 

COMMENDATION BY CITY OF SAN JOSE, CALIFORNIA

 

 

RESOLUTION BY SENATOR DAVE CORTESE – 15TH SENATORIAL DISTRICT, CALIFORNIA

 

 

PROCLAMATION BY THE BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS OF HILLSBOROUGH COUNTY, FLORIDA
50TH ANNIVERSARY OF THE BATTLE OF VIETNAM PARACEL ISLANDS DAY